thiết kế website

Hướng dẫn quản trị hosting websitepanel của DGS

 

Log vào website controler bằng user chúng tôi đã cấp cho bạn và làm theo trình tự các video hướng dẫn dưới đây :

 

1. Cách đăng nhập:

- Truy cập vào hosting panel theo địa chỉ: http://[ten_domain_cua_ban]:9001

- Xem video:  Watch movie

2. Chỉnh sửa chi tiết tài khoản:

- Chỉnh sữa chi tiết thông tin tài khoản đang truy cập

- Xem video:  Watch movie

3. Tạo tài khoản:

- Tạo 1 tài khoản ngang cấp với tài khoản đang truy cập

- Xem video:  Watch movie

4. Tạo mới 1 domain và website:

- Tạo mới 1 domain và tạo mới 1 website cho domain

- Xem video:  Watch movie

5. Thêm 1 Sub-Domain mới và website:

- Tạo mới 1 sub-domain và tạo mới 1 website cho sub-domain

- Xem video:  Watch movie

6. Tạo 1 Website mới:

- Cách tạo mới 1 website nếu lúc tạo domain hoặc sub-domain chưa tạo website

- Xem video:  Watch movie

7. Tạo tài khoản Mail:

- Cách tạo mới 1 tài khoản mail. (Phải thiết lập record MX domain trong domain controler của bạn trỏ về hosting thì tài khoản mail mới gửi và nhận thư được)

- Xem video:  Watch movie

8. Thiết lập Email chuyển tiếp:

- Cách thiết lập email chuyển tiếp. (email chuyn tiếp còn gọi là Email Forwarding là một dạng địa chỉ email không trực tiếp lưu giữ các email khi được người sử dụng Internet gửi tới mà nó chỉ có tác dụng chuyển tiếp các email liên hệ này tới 1 địa chỉ email định trước có khả năng lưu giữ các email liên hệ. Ví dụ: địa chỉ email: info@ten_domain_cua_ban là 1 địa chỉ email chuyển tiếp, khi bạn gửi mail tới địa chỉ email này, email sẽ được tự động gửi chuyển tiếp tới địa chỉ email: support@ten_domain_cua_ban)

- Xem video:  Watch movie

9. Tạo tài khoản FTP:

- Cách tạo 1 tài khoản FTP. (FTP là một giao thức truyền file trên mạng (download và upload file giữa người dùng và hosting) dựa trên chuẩn TCP nên rất đáng tin cậy!)

- Xem video:  Watch movie

10. Tạo cơ sở dữ liệu (database) MS-SQL(Microsoft SqlServer):

-  Tạo 1 cơ sở dữ liệu SqlServer cho website. (Thường sử dụng cho website sử dụng nền tản ASP.NET).

- Xem video:  Watch movie

11. Tạo cơ sở dữ liệu My-SQL:

-  Tạo 1 cơ sở dữ liệu My-Sql cho website. (Thường sử dụng cho website sử dụng nền tản PHP)

- Xem video:  Watch movie

12. Tạo người dùng cho cơ sở dữ liệu:

-  Tạo 1 người sử dụng cho cơ sở dữ liệu

- Xem video:  Watch movie

13. Tạo các trang lỗi tùy chỉnh cho website:

-  Tạo các trang lỗi tuỳ chỉnh cho website

- Xem video:  Watch movie

14. Thêm tác vụ:

- Thêm tác vụ cho hosting. (Tác vụ là những công việc định kỳ được chỉ định thực hiện do người dùng như backup database, backup website...)

- Xem video:  Watch movie

15. Quản lý file:

- Hướng dẫn quản lý các file trên hosting (Upload, Create, phân quyền đọc ghi file...).

- Xem video:  Watch movie

16. Xem thông tin cũng như hạn ngạch của hosting:

- Hướng dẫn xem thông tin cũng như hạn ngạch của hosting

- Xem video:  Watch movie